รายได้รวม (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

อัตราสภาพคล่อง

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

หนี้สินต่อทุน (เก่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท 2562 2563 2564
รายได้รวม 1,397.79 1,260.33 1,466.03
ต้นทุนรวม 1,049.14 930.19 1,102.62
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (YTD) 195.16 197.96 180.98
กำไรสุทธิ 85.81 89.31 81.53
สินทรัพย์รวม 1,593.50 1,618.55 1,756.91
หนี้สินรวม 1,161.04 1,096.93 1,088.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 432.46 521.62 668.08
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 148.40 227.42 105.50
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
24.46% 25.46% 24.20%
กำไรต่อหุ้น 0.30 0.27 0.18
อัตราสภาพคล่อง 1.54 1.91 1.65
หนี้สินต่อทุน (เก่า) 2.68 2.10 1.63
หน่วย:ล้านบาท 2562 2563 2564
รายได้รวม 1,397.79 1,260.33 1,466.03
ต้นทุนรวม 1,049.14 930.19 1,102.62
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (YTD) 195.16 197.96 180.98
กำไรสุทธิ 85.81 89.31 81.53
สินทรัพย์รวม 1,593.50 1,618.55 1,756.91
หนี้สินรวม 1,161.04 1,096.93 1,088.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 432.46 521.62 668.08
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 148.40 207.91 105.50
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
24.46% 25.46% 24.20%
กำไรต่อหุ้น 0.30 0.27 0.18
อัตราสภาพคล่อง 1.54 1.91 1.65
หนี้สินต่อทุน (เก่า) 2.68 2.10 1.63