โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  • กลุ่มสุวัฒนพิมพ์
  • (68.3%)
  • นายจิรวุฒิ คุวานันท์
  • (4.2%)
  • นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
  • (2.4%)
  • นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
  • (2.3%)
  • ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  • (22.8%)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ 85,964,285 29.64
2 นายเอก สุวัฒนพิมพ์ 73,815,228 25.45
3 นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 12,274,217 4.23
4 นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ 10,376,858 3.58
5 นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์ 8,496,842 2.93
6 นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ 7,782,805 2.69
7 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ 7,767,857 2.68
8 นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ 6,444,414 2.22
9 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 6,307,142 2.17
10 นายบพิธ ภัทรรังรอง 5,577,400 1.93