โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 • กลุ่มสุวัฒนพิมพ์
 • (49.54%)
 • กลุ่มว่องกุศลกิจ
 • (16.90%)
 • บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • (8.09%)
 • นายบพิธ ภัทรรับรอง
 • (3.72%)
 • ผู้ถือหุ้นอื่น
 • (15.64%)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)
 • 1
 • กลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์
 • นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์
 • นายเอก สุวัฒนพิมพ์
 • นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์
 • นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์
 • นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์
 • นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์
 • นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ 
 •  
 • 139,814,797
 • 101,997,284
 • 15,884,789
 • 12,932,640
 •   9,754,108
 • 10,447,399
 •   2,096,615
 •  
 • 23.65
 • 17.25
 • 2.69
 • 2.19
 • 1.65
 • 1.77
 • 0.35
  รวม 292,927,632 49.54
 • 2
 • กลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ*
 • นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
 • นางอารดา ว่องกุศลกิจ
 • นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
 •  
 • 89,286,000
 •     168,323
 • 10,458,176
 •  
 • 15.10
 • 0.03
 • 1.77
  รวม 99,912,499 16.90
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • นายบพิธ ภัทรรังรอง
 • บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
 • นางสาววิวรรยา ศิริมงคลเกษม 
 • นายสุรยุทธ์ พิริยะวงศ์
 • นายชัยยุทธ อภินันท์ธรรม
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • นางลักษมณ์ หทัยวิทวัส
 • ผู้ถือหุ้นอื่น
 • 47,834,600
 • 21,972,400
 • 19,948,173
 •   4,762,825
 •   3,399,512
 •   3,140,000
 •   2,790,647
 •   2,095,300
 •  92,499,444
 • 8.09
 • 3.72
 • 3.37
 • 0.81
 • 0.57
 • 0.53
 • 0.47
 • 0.35
 • 15.64
  รวม 591,283,032 100