หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ ปี 2561
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2561
ข้อบังคับบริษัทฯ
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
กฎบัตรกรรมการบริหาร
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรเลขานุการ
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 2565
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2565
นโยบายการจัดหาและบริหารคู่ค้าอย่างยั่งยืน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2565
นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 2565
จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)