นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปี 2561
จรรยาบรรณธุรกิจ ปี 2561
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2561
ข้อบังคับบริษัทฯ
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561
กฎบัตรกรรมการบริหาร
กฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรกรรมการสรรหา
กฎบัตรเลขานุการ
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านภาษี