นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
แนวปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น เรื่องการรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด