หัวข้อ เอกสาร

2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คลิกอ่าน

2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี คลิกอ่าน
รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คลิกอ่าน
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 คลิกอ่าน
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คลิกอ่าน

2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ( General Mandate) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) คลิกอ่าน
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) คลิกอ่าน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Coronavirus (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คลิกอ่าน