หัวข้อ เอกสาร

2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คลิกอ่าน
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 3) คลิกอ่าน
ข้อมูลประวัติของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 6) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) คลิกอ่าน
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน) คลิกอ่าน
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน

2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) คลิกอ่าน
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 3) คลิกอ่าน
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5, และ 7) คลิกอ่าน
รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 8) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) คลิกอ่าน
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ ประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น คลิกอ่าน
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวัน ประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน) คลิกอ่าน
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คลิกอ่าน
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2565

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ฉบับเต็ม) คลิกอ่าน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คลิกอ่าน
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) คลิกอ่าน
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) คลิกอ่าน
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 คลิกอ่าน
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) คลิกอ่าน
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) คลิกอ่าน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คลิกอ่าน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี คลิกอ่าน
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) คลิกอ่าน
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คลิกอ่าน
รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คลิกอ่าน
ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ คลิกอ่าน
สรุปสาระสำคัญโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป) คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค คลิกอ่าน
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คลิกอ่าน
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) คลิกอ่าน
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) คลิกอ่าน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและกรรมการ คลิกอ่าน

2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คลิกอ่าน
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 คลิกอ่าน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. คลิกอ่าน
รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คลิกอ่าน
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี คลิกอ่าน
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) คลิกอ่าน

2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ( General Mandate) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) คลิกอ่าน
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) คลิกอ่าน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Coronavirus (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2561

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คลิกอ่าน