SELIC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

00 543 | แอดมิน ผู้เขียน

คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรตืคุณ ที่ให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ซีลิค ดำเนินโครงการกาวปันใจ ร่วมกับมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยซีลิคสนับสนุนกาวให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ และสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ ด้วยร่วมออกหน่วยขาเทียม

#ติดด้วยใจไปด้วยกัน

#selicshareandcare

#SelicCorp