หัวข้อ เอกสาร

2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ( General Mandate) และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) คลิกอ่าน
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) คลิกอ่าน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Coronavirus (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คลิกอ่าน