ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
อายุ
39 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี Business Administration (International Program),
Major: Accounting, Minor: Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Exchange program, The School of Commerce, University of New South Wales, Australia
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 113/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2565 - ปัจจุบัน
 • กรรมการและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - ปัจจุบัน
 • Manager – Investment and Corporate Strategy, Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (“SPI”)
 • 2560 – 2563
 • Investment Executive – Investment Department,Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (“SPI”)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – 2560
 • Financial Business Partner, Ascend Group Co., Ltd.
 • 2555 – 2557
 • Advisory Manager, Capital Market, KPMG Phoomchai Business Advisory Limited (“KPMG”)
 • 2549 – 2554
 • Senior Audit Assistant I-III, Assurance Department, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (“PwC”)
  Professional Certification – CPA Thailand - Thai Certified Public Accountant no. 10608
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
27 เมษายน 2565