ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ
44 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี University College London, UK B.Sc.Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management.
ปริญญาโท City University Business School, London, UK M.Sc. Insurance and Risk Management
ประวัติการอบรม
- Strategy Management Programme, Chulalongkorn University (2011)
- Director Certification Program (DCP) #163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
1,390,623 หุ้น หรือ 0.42% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
ภรรยานายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2561 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2562
 • Senior Analyst บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ โครงการ Bio-Based
 • 2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
 • 2548 – 2547
 • Analyst, Amarin Plaza Public Co., Ltd.
 • 2544 – 2547
 • Account Executive, Aon (Thailand) Ltd
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 5 / 5 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1 กันยายน 2561