ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
51 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leader (RCL) 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategy Formulation and Execution (SFE) 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
271,063 หุ้น หรือ 0.06% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2564 – ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2561 – 2563
 • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2560 – ปัจจุบัน
 • รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2560 – 2564
 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2559 – 2560
 • คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2558 – ปัจจุบัน
 • อนุกรรมการทดสอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2557 – 2560
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 – 2559
 • คณบดี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  - ไม่มี -
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
  - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  25 สิงหาคม 2559