ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ
46 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยริชมอนด์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015
- Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2565 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
  • 2564 – ปัจจุบัน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – 2564
  • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559