ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
44 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยริชมอนด์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2555 – ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ, บจก. บิ๊กเจท ทราเวล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559