ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ
60 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการอบรม
- Stanford Executive Program (SEP), Stanford Graduate School of Business, Stanford University, U.S.A.
- Certificate in Procurement and Supply Operations
สมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย / The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS)
- International Business Management Program, Graduate School of Business, Georgetown University, Washington DC, U.S.A.
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 120/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Australian Institute of Company Directors
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2564 - 2566
  • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
  • 2562 – 2564
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่–สายงานจัดหา, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • 2561 – 2562
  • กรรมการ, บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
  • 2560 – 2562
  • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
  • 2560 – 2562
  • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
14 พฤศจิกายน 2566