ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการ Group Management ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ
45 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท City University Business School, London, UK
M.Sc. Insurance and Risk Management
ปริญญาตรี University College London, UK
B.Sc.Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management
ประวัติการอบรม
- Strategy Management Programme, Chulalongkorn University
(2011)
- Director Certification Program (DCP) #163/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
2,096,615 หุ้น หรือ 0.35% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
ภรรยานายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2565 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ
 • 2561 – 2565
 • กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2562
 • Senior Analyst, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2565 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ โครงการ Bio-Based
 • 2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
 • 2547 – 2548
 • Analyst, Amarin Plaza Public Co., Ltd.
 • 2544 – 2547
 • Account Executive, Aon (Thailand) Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/16 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 2/5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
14 ธันวาคม 2565 0 ปี 0.5 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565