ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
48 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 46/2020
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 11/2021

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 32 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
1,288,083 หุ้น หรือ 0.22% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2565 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็นเอสที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็นเอสที วิชั่น จำกัด บริษัท กลาซซิค จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  - ไม่มี -
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 / 16 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
  - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
  - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  9 มิถุนายน 2559