ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการ
อายุ
45 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
478,600 หุ้น หรือ 0.17% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2555 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2559 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก.เรดดี้ แพลนเน็ท
 • 2558 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก.เคที เรสทัวรองท์
 • 2557 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก.ฮิวแมนิก้า
 • 2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก.เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส
 • 2543 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก.บิสซิเนสคอมเมอร์ เชียลเน็ตเวิร์คส
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 10 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559