ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
48 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
801,337 หุ้น หรือ 0.24% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เรดดี้ แพลนเน็ท จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559