ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ Group Management (Group CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
54 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี Communication Arts ,Bangkok University

ปริญญาโท Master in Computer Engineering Management, Assumption University
ประวัติการอบรม
- The New CFO (Crisis Financial Officer)
- หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management )
- Strategy Essential Summit 2020
- IR Analyst Enhance Corporate Value
- Due Diligence for best M&A, JVs, Alliances
- Why Objective and Key Results Should Replace KPIs
- GRI Certified Training Course based on the GRI Sustainability Reporting Standards
- Chief Transformation Officer Course : maiA
- Pricing Strategy and Revenue Optimization
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- The new CFO (Crisis Financial Officer)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2021
- หลักสูตรอบรม “Certificate in ESG Management (C-ESG) : SET
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
1,554,589 หุ้น หรือ 0.34% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2565 – ปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – 2565
 • เลขานุการบริษัท, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – 2564
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561
 • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตท
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด
 • 2556 – 2559
 • ผู้อำนวยการ Consumer Insights บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2555 – 2556
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 / 2 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1 กันยายน 2561