ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
อายุ
51 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี Communication Arts ,Bangkok University

ปริญญาโท Master in Computer Engineering Management, Assumption University
ประวัติการอบรม
- PricingStrategy and Revenue Optimization
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- Why Objective and Key Results Should Replace KPIs
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
200,000 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2560 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2556 – 2559
  • ผู้อำนวยการ Consumer Insights, บจก. เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)
  • 2555
  • ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, บจก. ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1 กันยายน 2561