ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ
อายุ
39 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 142/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Internal Audit by FAP
- Project Feasibility study
- ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- Process Innovation Management and Industry Transformation
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
10,000,000 หุ้น หรือ 3.57% ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ น้องชายของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2561 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
  • 2557 – 2561
  • กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ, บมจ ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2555 – 2557
  • กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนและผลิต, บจก. ซีลิค คอร์พ
  • 2546 – 2555
  • ผู้จัดการแผนกวางแผนและผลิต, บจก. ซีลิค เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559