ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ Group Management และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ
46 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์
ปริญญาตรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL)
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management )
- หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
91,678,194 หุ้น หรือ 20.02% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2555 – ปัจจุบัน
  • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
  • 2012 – 2021
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2562 – ปัจจุบัน
  • กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
  • 2562 – ปัจจุบัน
  • กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด
  • 2550 – 2555
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559