ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ
42 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ Queen Mary, University of London (LL.B. (Hon.) in 2nd class division)
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LL.B.)
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 132/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Professional Legal Training Legal Practice Course for Solicitors, College of Law London
- Certificate of Tax Planning Strategy by the Thai Chamber of Commerce
- Taxation for International Trading by Federation of accounting Professionals
- Labour Law Training, by Labour Department and Labour Court
- International Tax Planning Towards AEC 2015
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
135,000 หุ้น หรือ 0.04 % ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2559 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2545 – ปัจจุบัน
  • ทนายความหุ้นส่วน, บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล (ILCT)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559