ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ
42 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2551 – 2558
  • กรรมการ, บจก. บ้านและที่ดินศรีเสถียร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559