ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ
74 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
พณิชยการบัญชี เทพประสาท คอมเมอร์เชียล คอลเลจ
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
139,814,797 หุ้น หรือ 23.65% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
บิดาของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2555 – ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการบริษัท, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2557 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก.โกลว์ แคร์ (ประเทศไทย)
 • 2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บจก.โกลว์ คลินิค
 • 2555 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บจก. เอนเนอเซล โกลว์
  กรรมการ, บจก. สวีท อ๊อบเซสชั่น
 • 2535 – 2555
 • กรรมการ, บจก. ซีลิค เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 16/16 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559