ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ
41 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี University College London, UK B.Sc.Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management.
ปริญญาโท City University Business School, London, UK M.Sc. Insurance and Risk Management
ประวัติการอบรม
- Trade Credit Insurance Training, Singapore
- Affinity Insurance Training, Philadelphia, USA
- Presentation Skills
- Process Improvement for Innovation
- Creative Thinking in Action
- Building an Innovative Workplace
- Strategy Management Programme, Chulalongkorn University
- Seven Habits of highly effective people
- Director Certification Program (DCP) 163/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
1,000,000 หุ้น หรือ 0.35% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
ภรรยานายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2561 – ปัจจุบัน
  • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีลิค คอร์พ
  • 2548 – ปัจจุบัน
  • Senior Analyst, บมจ.บ้านปู
  • 2548 – 2547
  • Analyst, Amarin Plaza Public Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2547 – 2544
  • Account Executive, Aon (Thailand) Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1 กันยายน 2561