ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ
46 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
1,429,573 หุ้น หรือ 0.31% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2551 – 2558
  • กรรมการ บริษัท บ้านและที่ดินศรีเสถียร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559