ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ
46 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
1,429,573 หุ้น หรือ 0.31% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2551 – 2558
  • กรรมการ บริษัท บ้านและที่ดินศรีเสถียร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559