ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
ประวัติการอบรม
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ