ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
47 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2559 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • อนุกรรมการทดสอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, สภา วิชาชีพบัญชีฯ
  • 2557 – 2560
  • ที่ปรึกษา, คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
  • 2554 – 2559
  • คณบดี, คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
25 สิงหาคม 2559