ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
อายุ
43 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม
- Step in Leader
- Design Thinking
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management )
- ISO/IEC 17025 National Food Institute
- Office Networking from 3COM (Thailand)
- Enterprise Networking from 3COM (Thailand)
- Sales Manager
- Negotiation for Sales
- ISO9001:2004
- Due Diligence for best M&A, JVs, Alliances
- Selic Leadership Program
- Manager Excellence Program
- Sales Excellence Management
- พื้นฐานกฎหมายและเทคนิคสำคัญในการร่างสัญญาการค้าและการเจรจาสัญญา
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
160,761 หุ้น หรือ 0.04% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2561 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
  • 2558 – 2561
  • กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2556 – 2558
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
  • 2554 – 2556
  • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด
  • 2552 – 2554
  • ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 / 4 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559