ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ
42 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์
ปริญญาตรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL)
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
74,006,600 หุ้น หรือ 26.43% ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ พี่ชายของนายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2555 – ปัจจุบัน
  • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2550 – 2555
  • กรรมการผู้จัดการ, บจก. ซีลิค เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559