ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
อายุ
63 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยแมนฮัตตัน นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
- Directors Certification Program (DCP) 79/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Senior Executive Program 2007, Stanford University U.S.A.
- ผู้บริหารมืออาชีพ 2548 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง
- การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
200,000 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2559 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ, บมจ. ซีลิค คอร์พ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
 • 2558 - ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 • 2556 - 2558
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ปิโตรเคมีขั้นปลาย, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 • 2554 – 2556
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโพลิเมอร์, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 • 2548 – 2554
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร, บมจ. ปตท. เคมิคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 - 2559
 • กรรมการ, บจก. ไทยโอลีโอเคมี
 • 2557 - 2558
 • ประธานกรรมการ, บจก. ไทยโอลีโอเคมี
  ประธานกรรมการ, บจก. ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์
 • 2556 - 2558
 • ประธานกรรมการ, บจก. ไทยสไตรีนิคส์
  ประธานกรรมการ, บจก. ทีโอซี ไกลคอล
 • 2555 – 2558
 • กรรมการ, บจก. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
 • 2556 – 2557
 • ประธานกรรมการ, PTTGC International (USA) Inc.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559