ประวัติบริษัท

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เริ่มแรกเราเป็นผู้ผลิตกาวยางด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย ปัจจุบันซีลิคนับได้ว่าเป็นผู้ผลิตกาว อุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและสากลอย่างดีจากหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งพิมพ์ งานไม้และยานยนต์ ฯลฯ ด้วยความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง บวกกับการบริการ การทำงานอย่างมืออาชีพ และความใส่ใจ ในความต้องการของลูกค้า เรามั่นใจว่าซีลิคสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้กาวอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “Selic”) จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยบริษัทเกิดจากการ ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด กับบริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้ง ขึ้นโดยกลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต กาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ยาวนานกว่า 30 ปี

ปัจจุบันได้มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวเพื่อรองรับความ ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาหารและ เครื่องดื่ม ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ งานไม้ ยานยนต์ กระดาษ และ ผ้าแปรรูปต่างๆ โดยสถานประกอบการและโรงงานตั้งอยู่ที่เดียวกัน ณ เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ตำบลหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในปี 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 280 ล้านหุ้น เรียกชำระแล้ว 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ให้บริการ ADHESIVE SOLUTIONS

เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจด้าวกาวอุตสาหกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในเทคโนโลยีกาว หรือ Adhesive Technologies ครบวงจรระดับโลกด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่เน้นการต่อยอดธุรกิจด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดแก่ลูกค้า ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหรรม (Specialty and High Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศกว่า 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้าทั้งใน อาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาใต้ รวมถึงออสเตเลียและนิวซีแลนด์

โดยมีแบรนด์ซีลิคเป็นแบรด์องค์กรและมีตราสินค้าภายใต้กลุ่มเทคโนโลนีผลิตภายแต่ละกลุ่ม

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมการยึดติดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการตอบสนองที่รวดเร็ว การมีนวัติกรรม และการร่วมมือ ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

บริษัทจะให้ความสำคัญและสนับสนุนงานวิจัยอย่าง ต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการพัฒนาตามแนวคิด นวัตกรรมที่เน้นการสร้างคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดให้กับ ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
บริษัทจะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า และให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่และคุ้มค่า

ค่านิยม

ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
สร้างพลัง
ร่วมอันยิ่งใหญ่
ร่วมสร้าง
พลังบวก

การรับรองมาตรฐาน

บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 เนื่องจากมีการพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงการบริหารงาน ควบคู่ไปกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้สามารถรองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและส่งผลให้รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รางวัลและเกียรติประวัติ

     
เกียรติบัตรโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 11/10/2561 2561
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 10/9/2561 2561
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561 สาขารางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 24/8/2561 2561
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560 สาขารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม 30/8/2560 2560
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560 สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม 30/8/2560 2560
รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม 6/10/2560 2560
ประกาศนียบัตร Thailand’s Trusted Quality Mark 2560 10/10/2560 2560
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 8 13/3/2559 2559
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 30/6/2559 2559
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 26/7/2558 2558
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว 17/3/2558 2558
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2558   2558