ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของ บริษัทฯ
อายุ
42 ปี
สัญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2558 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ซีลิค คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2551 – 2558
  • กรรมการ, บจก. บ้านและที่ดินศรีเสถียร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9 มิถุนายน 2559